Regulamin zabawy:
“Wygraj Mercedes EQB na wakacyjny weekend.”

§ 1
Postanowienia wstępne

1. Organizatorem Zabawy jest Auto Frelik Anna Frelik Spółka Komandytowa 87-100 Toruń ul. Szosa Chełmińska 214. Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział‚ Gospodarczy KRS pod nr 0000389754, NIP 956-21-05-878, Regon 871680167, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Niniejszy Regulamin, w dalszej części zwany „Regulaminem”, określa zasady uczestnictwa w Zabawie pod nazwą: „Konkurs” (zwanego dalej „Zabawą”).
3. Organizator oświadcza, że Zabawa nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, w której wynik zależy od przypadku ani żadną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 471).
4. Zabawa jest prowadzona przez Organizatora w Internecie za pośrednictwem profilu na portalu społecznościowym Facebook, podczas zawodów Enea Bydgoszcz Triathlon 08-09.07.2023. Zabawa jest organizowana na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 08-09.2023 do godz. 23:59.
5. Organizator jest podmiotem odpowiedzialnym za wydanie nagród przewidzianych w Zabawie.
6. Zabawa jest realizowana przy wykorzystaniu portalu społecznościowego Facebook, z tym zastrzeżeniem, że Zabawa nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§ 2
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zabawie

1. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 2, uczestnikami Zabawy (dalej odpowiednio „Uczestnik” lub „Uczestnicy”) mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające następujące kryteria:
• działające w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2017 poz. 459);
• posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W Zabawie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i najbliżsi członkowie ich rodzin. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: wstępnych (rodzice, dziadkowie), zstępnych (dzieci, wnuki), rodzeństwo, małżonków, rodziców i dzieci małżonków oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. W przypadku wygrania przez ww. osoby nagrody określonej w § 3 ust. 2 poniżej, Organizatorowi przysługuje roszczenie o zwrot nagrody.

§ 3
Zasady uczestnictwa w Zabawie

1. Zadaniem Uczestnika biorącego udział w Zabawie jest wykonanie zdjęcia przy specjalnie oklejonym Mercedesie EQB, w najbardziej kreatyny sposób oddający ducha zawodów Enea Bydgoszcz Triathlon i umieść zdjęcie w komentarzu pod postem konkursowym o tytule „Wygraj mnie na weekend” na profilu Mercedes-Benz Auto Frelik w serwisie Facebook. https://www.facebook.com/AutoFrelik
2. Spośród odpowiedzi udzielonych w formularzu zostanie wybrany autor jednej odpowiedzi, który otrzyma od Organizatora nagrodę określoną w § 5.
3. Każda osoba, która komentarz ze zdjęciem pod postem konkursowym w serwisie Facebook – spełniający warunki Zabawy ma szansę otrzymać nagrodę. Jeśli praca nie nawiązuje w żaden sposób do tematyki Zabawy, udział w Zabawie nie zostanie uwzględniony.
4. Umieszczenie zdjęcia w komentarzu, realizującego warunki Zabawy oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na przeniesienie praw autorskich dla organizatora Zabawy w chwili wydania nagrody bez dodatkowego wynagrodzenia, jak i wyrażenie zgody na wykorzystywanie tego zdjęcia na wszelkich polach eksploatacji zgodnie z postanowieniami § 9 Regulaminu.
5. Zdjęcie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, powinna być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika i nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.
6. Uczestnik oświadcza, że:
• Praca nie narusza w żaden sposób prawa ani jakichkolwiek dóbr osobistych osób trzecich oraz autorskich praw majątkowych,
• nie przeniósł majątkowych praw autorskich do pracy na osobę trzecią ani nie udzielił żadnej licencji wyłącznej uprawniającej do korzystania z niego,
• posiada wyłączne prawo do udzielenia zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań pracy,
• ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora z tytułu niezgodności z prawdą ww. oświadczeń,
• zobowiązuje się zwolnić Organizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw w zakresie pracy, o której mowa w ust. 1 powyżej.
7. Osoba, która dokonała Zgłoszenia zgodnie z Regulaminem i spełnia warunki określone w Regulaminie staje się Uczestnikiem Zabawy.
8. Uczestnik może dokonać tylko jednego zgłoszenia do Zabawy.

§ 4
Zasady wyłaniania laureata Zabawy

1. Spośród wszystkich prawidłowo złożonych zgłoszeń zostanie wybrana przez trzyosobowe Jury jedno zdjęcie najciekawiej realizujące temat Zabawy określony w § 3 ust. 1.
2. Jury dokonuje wyboru Laureata według własnego uznania, kierując się następującymi kryteriami: unikalność, oryginalność oraz ciekawy charakter odpowiedzi, o której mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu.
3. Laureat otrzyma nagrodę szczegółowo wskazaną w § 5 pkt 1 Regulaminu. Ogłoszenie zwycięzcy Zabawy nastąpi nie później niż w ciągu pięciu dni roboczych od zakończenia konkursu.
4. Spośród wszystkich zgłoszeń, trzy które zbiorą największą ilość interakcji-polubień, otrzymają nagodę wskazaną w § 5 pkt 2 Regulaminu. Ogłoszenie zwycięzcy Zabawy nastąpi nie później niż w ciągu pięciu dni roboczych od zakończenia konkursu
5. Uczestnik Zabawy może otrzymać tylko jedną nagrodę.
6. Wyniki Zabawy będą opublikowane na profilu facebook.com/AutoFrelik. Przed publikacją Organizator skontaktuje się z Laureatem za pośrednictwem wiadomość lub telefonicznie w celu uzyskania od Laureata zgody na podanie imienia i nazwiska poprzez złożenie przez Laureata oświadczenia o następującej treści: „Zgadzam się na udostępnienie przez Auto Frelik Anna Frelik Spółka Komandytowa 87-100 Toruń ul. Szosa Chełmińska 214 na profilu AutoFrelik w serwisie Facebook moich danych osobowych w zakresie: imienia i nazwiska lub nazwy użytkownika w celu podania informacji o wynikach Zabawy, w której biorę udział. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie”.

§ 5
Nagrody

1. Nagrodą w Zabawie jest: użyczenie naładowanego samochodu Mercedes-Benz EQB na „weekend” – od piątku do poniedziałku (maksymalnie 4 dni) we wcześniej ustalonych godzinach zgodnie z dostępnością pojazdu na wybrany termin użyczenia.
Limit przejechanych kilometrów – 600km
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany użyczanego modelu samochodu na inny dostępny w przypadku braku dostępności modelu EQB we skazanym przez zwycięzcę terminie użyczenia.
2. Nagrodą dla trzech z największą ilością polubieni komentarza jest:
Zestaw gadżetów od Enea Bydgoszcz Triathlon i Auto Frelik”:
-1szt. Kubek ceramiczny.
-1szt. Kolorowanka.
-1szt. Długopis.
-1szt. Książeczka edukacyjna „Bezpieczeństwo dzieci w przestrzeni drogowej”.
-1szt. Smycz na klucze.
-1szt. Bidon.
-1szt. Czapka z daszkiem.
3. Wykorzystanie (użyczenie) nagrody wskazanej w § 5 pkt 1 Regulaminu, nastąpi do dnia 31.08.2023. Po wskazanym terminie Uczestnik traci prawo do Nagrody.
4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę lub nagrody innego rodzaju.
5. Prawo do Nagrody nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie.

§ 6
Wydawanie nagród

1. Organizator zobowiązuje się do przekazania Nagrody Laureatowi Zabawy:
a) – nagrodę wskazaną w § 5 pkt 2 Regulaminu w ciągu 30 dni roboczych od ogłoszenia wyników,
b) – nagrodę wskazaną w § 5 pkt 1 Regulaminu w ustalonym przez laureata terminie użyczenia pojazdu.
2. W celu przekazania Nagrody, Laureat zostanie wezwany przez Organizatora do podania swojego imienia i nazwiska, telefonu kontaktowego oraz adresu korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (miasto, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer mieszkania).
3. W przypadku nieprzesłania w wiadomości wszystkich wymaganych niniejszym Regulaminem danych, o których mowa w § 6 pkt 2 w terminie 7 dni roboczych Uczestnik traci prawo do Nagrody, która pozostaje własnością Organizatora.

§ 7
Przetwarzanie danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w zakresie i w celach niezbędnych do przeprowadzenia Zabawy, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami, wydania Nagród Laureatom oraz rozpatrywania reklamacji.
2. Administratorem Danych Osobowych jest Organizator Zabawy. Inspektorem Ochrony Danych powołanym przez Organizatora. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z udzieloną zgodą w formularz konkursowego na podstawie art. 6 ust 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
3. Dane osobowe Uczestników będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom udzielającym wsparcia Organizatorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia (np. pracownikowi Organizatora, który dostarczy nagrody do Laureatów). Dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń, a w przypadku Laureatów do czasu dopełnienia obowiązków podatkowych.
4. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu w tym prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższego celu.
5. Dane osobowe Laureata w zakresie: imię i nazwisko lub nazwa użytkownika w serwisie Facebook mogą zostać udostępnione innym użytkownikom portalu społecznościowego Facebook w związku z podaniem przez Organizatora na swoim profilu w tym serwisie informacji o wynikach Zabawy, w przypadku wyrażenia przez Uczestnika odrębnej zgody zgodnie z § 4 pkt. 5 niniejszego regulaminu.
6. Dane Uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w Regulaminie.
7. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
1) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
2) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
3) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

§8
Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Zabawy należy składać wraz z uzasadnieniem drogą e-mailową na adres: bdc@frelik.mercedes-benz.pl. W tytule wiadomości należy napisać: „Wygraj Mercedes EQB na wakacyjny weekend”.
2. Reklamacje przesłane z naruszeniem pkt 1 nie będą rozpatrywane.
3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później, niż w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Przy rozpoznawaniu reklamacji Organizator opiera się na treści Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
4. Osoby, które złożyły reklamacje, stosownie do obowiązującego Regulaminu, zostaną powiadomione przez Organizatora o sposobie ich rozpatrzenia wiadomością zwrotną e-mailem najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

§9
Prawa autorskie

1. “Z chwilą wydania Nagrody w Zabawie Uczestnik przenosi na Organizatora nieodpłatnie wszelkie majątkowe prawa autorskie do zdjęcia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu (zwanego dalej również „Utworem”) na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,
2) zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na taśmach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
3) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – wprowadzenie zwielokrotnionych nośników do obrotu w kraju i za granicą, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,
4) rozpowszechnianie Utworu w sposób inny niż określony w pkt od 1) do – 2) – publiczne wykonania, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności udostępnianie na stronach internetowych,
5) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,
6) wykorzystanie w utworach multimedialnych,
7) wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe,
8) wykorzystanie Utworu i jego fragmentów do celów promocyjnych i reklamy,
9) wykorzystanie dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji identyfikacji, produktów i usług oraz innych przejawów działalności gospodarczej.
• Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do Utworu, w zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem Utworu na powyższych polach eksploatacji, w tym do dokonywania modyfikacji Utworu, łączenia go z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji.
• Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych w odniesieniu do Utworu.

§ 10
Postanowienia końcowe

1. Tekst Regulaminu dostępny jest w siedzibie Organizatora.
2. Niespełnienie warunków wynikających z Regulaminu może spowodować wykluczenie Uczestnika z Zabawy z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do Nagrody
3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim oraz prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 880) przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).

 

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
Czytaj więcej OK